SAV-Rahoitus Oyj:n hallinnointiperiaatteet

SAV-Rahoitus Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

WWW-sivut

Yhtiön hallinnointiperiaatteiden selostusta päivitetään juoksevasti, kun muutoksia tehdään. Internet sivuilla www.sav-rahoitus.fi ylläpidetään kulloinkin voimassaolevaa selostusta. Myös tilinpäätöstiedot sekä puolivuosikatsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjeitse, sähköpostilla tai julkaisemalla se valtakunnallisessa sanomalehdessä.  Kutsu on toimitettava osakkeenomistajalle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.  Osallistumisoikeus edellyttää ilmoittautumista kokoukseen.

» Yhtiöjärjestys

Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan osakkeisiin ja keskenään erilajisiin, juoksevasti numeroituihin B1– B500 -sarjojen osakkeisiin.

A-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni yhtiökokouksessa ja osakeyhtiölain mukaiset oikeudet osinkoon ja muuhun yhtiön jakamaan varallisuuteen omistuksen mukaisessa suhteessa.

B1–B500 -sarjoihin kuuluvilla osakkeilla ei ole hallinnointioikeuksia, kuten äänioikeutta tai oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Kullakin B1–B500 -sarjan osakkeella on oikeus kyseisen osakesarjan omistajan työpanoksen perusteella jaettavaan osinkoon. Yhtiön hallitus päättää työpanososingon enimmäismäärän osakesarjakohtaisesti ja esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi sanotun enimmäismäärän. Yhtiökokous vahvistaa kullekin B1–B500 - osakesarjaan kuuluvalle osakkeelle jaettavan työpanososingon määrän hallituksen esityksen ja osakeyhtiölain sallimissa puitteissa.

Tämän jälkeen yhtiökokous voi vahvistaa erikseen A-osakesarjaan kuuluville osakkeille omistuksen mukaisessa suhteessa jaettavan mahdollisen osingon määrän.

B1–B500 -sarjan osakkeet ovat lunastusehtoisia yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan.

B1–B500 -sarjaan kuuluvaa osaketta ei voida muuntaa A-sarjan osakkeeksi. Osakkeiden määrä tietyssä sarjassa ei ole sidottu osakkeiden määrään jossakin toisessa sarjassa.

A-sarjan osakkeiden määrä on 2 251 456 kpl. Yhtiöllä on 18.4.2019 tilanteen mukaan 34 osakkeenomistajaa eikä yhtiöllä itsellään ole hallussa omia A-osakkeita.  

Elite Sijoitus Oy sekä Oma Säästöpankki Oyj omistavat 99,49 % SAV-Rahoitus Oyj:n A-osakkeista. Eliten osuus osakkeista on 48,75 %, ja Oma Säästöpankin osuus osakkeista on 50,74 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta viiteen jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Hallitus on noudattanut periaatetta, että se kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Yhtiön hallituksessa on 1.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kolme jäsentä.

» Yhtiön hallitus

Toimitusjohtaja ja muu johto

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Järvinen. Toimitusjohtajan vastuualueena on yleisjohto, henkilöstöhallinto ja tuotekehitys.

» Johto

Palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain ja hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden perusteella.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota 1.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät työntekijäin eläkelain (TyEL) mukaan. 

Valvontajärjestelmä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa sekä osavuosikatsauksissa.


Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu. Tilintarkastajat käyvät yleensä läpi yhtiön hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon, vaihto-omaisuuskirjanpidon sekä muut tarvittavat tarkastuskohteet 2-3 kertaa vuodessa.

- Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Fredrik Westerholm, KHT.