SAV-RAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on SAV-Rahoitus Oyj, ruotsiksi SAV-Finansiering Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on rahoituspalveluiden tarjoaminen. Yhtiö harjoittaa vakuutusedustuksesta annetun lain mukaista vakuutusasiamiestoimintaa. Lisäksi yhtiön toimialana on ajoneuvokaupan erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen; osamaksusopimukset, niiden laatiminen ja siirtäminen sekä kauppa; rekisteröintipalvelut; likviditeettipalvelut; vakuuksien antaminen ja välittäminen; ajoneuvojen maahantuonti ja kauppa; ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys, sekä näihin liittyvät tietotekniset palvelut.

3 § OSAKKEET

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan osakkeisiin ja keskenään erilajisiin, juoksevasti numeroituihin B1– B500 -sarjojen osakkeisiin.

A-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni yhtiökokouksessa ja osakeyhtiölain mukaiset oikeudet osinkoon ja muuhun yhtiön jakamaan varallisuuteen omistuksen mukaisessa suhteessa.

B1–B500 -sarjoihin kuuluvilla osakkeilla ei ole hallinnointioikeuksia, kuten äänioikeutta tai oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Kullakin B1–B500 -sarjan osakkeella on oikeus kyseisen osakesarjan omistajan työpanoksen perusteella jaettavaan osinkoon. Yhtiön hallitus päättää työpanososingon enimmäismäärän osakesarjakohtaisesti ja esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi sanotun enimmäismäärän. Yhtiökokous vahvistaa kullekin B1–B500 - osakesarjaan kuuluvalle osakkeelle jaettavan työpanososingon määrän hallituksen esityksen ja osakeyhtiölain sallimissa puitteissa.

Tämän jälkeen yhtiökokous voi vahvistaa erikseen A-osakesarjaan kuuluville osakkeille omistuksen mukaisessa suhteessa jaettavan mahdollisen osingon määrän.

B1–B500 -sarjan osakkeet ovat lunastusehtoisia yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan.

B1–B500 -sarjaan kuuluvaa osaketta ei voida muuntaa A-sarjan osakkeeksi. Osakkeiden määrä tietyssä sarjassa ei ole sidottu osakkeiden määrään jossakin toisessa sarjassa.

4 § HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

 6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN JA PROKURA

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

7 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 01.01. -31.12.

 8 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen

2. tilintarkastuskertomus;

 

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

7. hallituksen jäsenten määrästä

 

valittava:

 

8. hallituksen jäsenet sekä

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

 

9 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiosoitteisiin toimitetulla sähköpostilla tai julkaisemalla ilmoitus valtakunnallisessa sanomalehdessä. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § B1–B500 -SARJOJEN OSAKKEIDEN LUNASTUSEHTOISUUS Yhtiöjärjestyksen mukaiset B1–B500 -sarjojen osakkeet ovat lunastusehtoisia osakkeita. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

1. Yhtiöllä on oikeus lunastaa B1–B500 -sarjojen osake ja osakkeenomistajalla on velvollisuus antaa osakkeensa yhtiön vaatimuksesta lunastettavaksi.

2. B1–B500 -sarjojen osakkeen lunastamisesta päättää yhtiökokous tai yhtiön hallitus yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla.

3. B1–B500 -sarjojen osakkeen lunastushinta on hinta, jolla kyseisen B1–B500 -sarjan osakkeen omistaja on osakkeen merkinnyt.

4. Yhtiöllä on lunastusoikeus ensisijaisesti voitonjakokelpoisten varojen ja toissijaisesti sidotun oman pääoman puitteissa.

5. Yhtiöllä on velvollisuus maksaa lunastushinta yhden (1) kuukauden kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

6. Lunastusjärjestys ja -menettely toteutetaan muutoin yhtiöjärjestysmääräykset huomioon ottaen osakeyhtiölain mukaisesti.

 

11 § B1–B500 -SARJOJEN OSAKKEIDEN MERKINTÄETUOIKEUS OSAKEANNISSA B1–B500 -osakesarjaan kuuluvien osakkeiden omistajalla ei ole merkintäetuoikeutta yhtiön laskiessa liikkeelle uusia osakkeita.

12 § B1–B500 -SARJOJEN OSAKKEIDEN VÄHEMMISTÖOSINKO-OIKEUS B1–B500 -osakesarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa.